กศน.อำเภอลาดยาว | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป
      บุคลากร


นางสาวลัลนาพร นราเลิศ

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลวังเมือง
หน้าที่ : จัดกิจกรรม กศน.ในตำบลวังเมือง
เบอร์โทร. : 056-271501

นางสาววราภรณ์ ทรัพย์ประสม

ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่ : หัวหน้างานแผนงานและนโยบาย
เบอร์โทร. : 0931946294

นายจิระเดช ฟั่นแจ้ง

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
หน้าที่ : งานการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. : 0815961143

นางภัสรา ทวิชาติสกุล

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่ : หัวหน้างานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร. : 0869266804

นางสาวสุภาพร สุผามาลา

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
หน้าที่ : จัดกิจกรรม กศน.ในตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
เบอร์โทร. : 0866754595

นางสาวรุ่งทิวา อินทรโมฬี

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลลาดยาว
หน้าที่ : จัดกิจกรรม กศน.ในตำบลลาดยาว
เบอร์โทร. : 0829183335

นายนเรศ ประสานสุข

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลสร้อยละคร
หน้าที่ : จัดกิจกรรม กศน.ในตำบลสร้อยละคร
เบอร์โทร. : 0971417854

นางสาวเพชรรัตน์ เหล่าเขตกิจ

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลมาบแก
หน้าที่ : จัดกิจกรรม กศน.ในตำบลมาบแก
เบอร์โทร. : 0905935577

นางสาวทิพยาภรณ์ กิริมิตร

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลห้วยน้ำหอม
หน้าที่ : จัดกิจกรร กศน.ในตำบลห้วยน้ำหอม
เบอร์โทร. : 0623957619

นางสาวกฤษณา ป้อมคำ

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลลาดยาว
หน้าที่ : จัดกิจกรรม กศน.ในตำบลลาดยาว
เบอร์โทร. : 0928542244

นายเกษมสันต์ จันทร์สา

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลเนินขี้เหล็ก
หน้าที่ : จัดกิจกรรม กศน.ในตำบลเนินขี้เหล็ก
เบอร์โทร. : 0862123239

นายมนตรี ฝรั่งทอง

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลหนองนมวัว
หน้าที่ : จัดกิจกรรม กศน.ในตำบลหนองนมวัว
เบอร์โทร. : 0979589969

นางสาวพรวิภา สิงห์ลอ

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลสระแก้ว
หน้าที่ : จัดกิจกรรม กศน.ในตำบลสระแก้ว
เบอร์โทร. : 0629437730

นางสาวกชพรรณ สังกาศ

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลหนองยาว
หน้าที่ : จัดกิจกรรม กศน.ในตำบลหนองยาว
เบอร์โทร. : 0819732621

นางพัฒนา เกิดอินทร์

ตำแหน่ง : นักวิชาการ
หน้าที่ : ธุรการ
เบอร์โทร. : 0933078135

นางสาวดารารัตน์ บุตสบา

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลบ้านไร่
หน้าที่ : จัดกิจกรรม กศน.ในตำบลบ้านไร่
เบอร์โทร. : 056-271501