วันที่ 7 เมษายน 2565 นางนภสร ก๊กพิทักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดยาว มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอลาดยาว เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อการแก้ปัญหาต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมายในเขตอำเภอลาดยาว ต่อไป