ปรัชญา 

 “เรียนรู้หลากหลาย  มากมายประสบการณ์  บนพื้นฐานความพอเพียง”

               เรียนรู้หลากหลาย มากมายประสบการณ์ บนพื้นฐานความพอเพียง  หมายถึง  ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลาดยาว  เป็นองค์กรในการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับผู้รับบริการในเขตพื้นที่อำเภอลาดยาว ทั้งในรูปแบบกิจกรรม/โครงการที่มีความหลากหลาย ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพ พร้อมก้าวนำไปสู่การดำเนินชีวิตบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…

                                                วิสัยทัศน์ 

     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลาดยาว เป็นองค์กรในการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้กับประชาชน อย่างหลากหลายทั่วถึง และมีคุณภาพบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                                  พันธกิจ

 1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพ

 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการจัดการศึกษานอกระบบและ

    การศึกษาตามอัธยาศัย

3. ส่งเสริมชุมชนให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

4. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการศึกษาตลอดชีวิต

5. พัฒนาบุคลากรเพื่อการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย