ประวัติสถานศึกษา : กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนได้จัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน พร้อมกันทั่วประเทศจำนวน 789 แห่ง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม  พ.ศ. 2534  ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา  ในสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. 2536 เป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลางสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. 2536 ข้อ 6 ในส่วนของอำเภอลาดยาว มีชื่อว่า“ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอลาดยาว” ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2536 เรื่องจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/กิ่งอำเภอ โดยมีว่าที่ร้อยตรีโสภณ  วันวงษ์  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอลาดยาว  ตั้งแต่เดือน มกราคม 2537 เป็นต้นมา

          ต่อมาเมื่อ วันที่  3  มีนาคม  พ.ศ. 2551   ได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ. 2551 ขึ้น และประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อสถานศึกษาเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลาดยาว  เรียกชื่อย่อว่า “กศน.อำเภอลาดยาว” จนถึงปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมาของ กศน.อำเภอลาดยาว

           ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลาดยาว  เป็นสถานศึกษาในสังกัดของสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์  สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้ใช้อาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอลาดยาว  ในการให้บริการแก่ประชาชน  ตั้งอยู่ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ชื่อว่าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอลาดยาว โดยมีว่าที่ร้อยตรีโสภณ  วันวงษ์  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอลาดยาว  ปัจจุบันนางนภสร  ก๊กพิทักษ์  เป็นผู้อำนวยการ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลาดยาวตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ถนนลาดยาว-เขาชนกัน  ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่ตั้ง

           ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลาดยาวตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ถนนลาดยาว-เขาชนกัน  ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐานของอำเภอลาดยาว

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

 

          อำเภอลาดยาวตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 40กิโลเมตรพื้นที่อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่ประมาณ 852 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 442,865 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 38.33 ขอพื้นที่จังหวัด

 

          ทิศเหนือ           ติดต่อกับอำเภอขาณุวรลักษบุรี (จังหวัดกำแพงเพชร) และอำเภอบรรพตพิสัย

          ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ อำเภอเมืองนครสวรรค์

          ทิศใต้               ติดต่อกับ อำเภอสว่างอารมณ์ (จังหวัดอุทัยธานี)

          ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ  อำเภอชุมตาบงและอำเภอแม่วงก์

 

ลักษณะภูมิประเทศ

 

ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มทางด้านทิศเหนือมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่พื้นที่ 812 ไร่ หรือที่เรียกว่า "บึงหล่ม"อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  852.20  ตารางกิโลเมตร

 

การแบ่งเขตการปกครอง

 

พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอลาดยาว ใช้ประโยชน์ทางด้านการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมซึ่งอำเภอลาดยาวมีพื้นที่ทั้งหมด  442,865  ไร่ เป็นพื้นที่ทางด้านการเกษตรจำนวน  354,443  ไร่ ของพื้นที่ทั้งหมดของอำเภอ ส่วนที่เหลือเป็นที่อยู่อาศัยและที่ดินสาธารณะ

มีเทศบาล  2  แห่ง

เทศบาลตำบลลาดยาว

เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ

มีองค์การบริหารส่วนตำบล    12     แห่ง   คือ

           ตำบลบ้านไร่               ประกอบด้วย     29      หมู่บ้าน

           ตำบลลาดยาว             ประกอบด้วย     15      หมู่บ้าน

          ตำบลวังม้า                  ประกอบด้วย     16      หมู่บ้าน

          ตำบลเนินขี้เหล็ก          ประกอบด้วย     12       หมู่บ้าน

          ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ       ประกอบด้วย     12      หมู่บ้าน

          ตำบลสระแก้ว              ประกอบด้วย     10      หมู่บ้าน

          ตำบลสร้อยละคร          ประกอบด้วย     10      หมู่บ้าน

          ตำบลวังเมือง               ประกอบด้วย     10      หมู่บ้าน

          ตำบลหนองนมวัว          ประกอบด้วย     9        หมู่บ้าน

          ตำบลหนองยาว            ประกอบด้วย     9        หมู่บ้าน

          ตำบลห้วยน้ำหอม         ประกอบด้วย     10      หมู่บ้าน

          ตำบลมาบแก               ประกอบด้วย     7        หมู่บ้าน